อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88ประชาสัมพันธ์

 • การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เบื้องต้น

  เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)...
  อ่านรายละเอียด
 • แบบเอกสารแนบข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้...
  อ่านรายละเอียด
 • -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2561-

  นมัสการ  รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0591(3)/ว1609 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561...
  อ่านรายละเอียด
 • เอกสารโครงการเขียนข้อเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับอาจารย์

        อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88เอกสารประกอบ   
  อ่านรายละเอียด